Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Catalonia Occupation Service

PRIORITZACIÓ DE L'OFERTA FORMATIVA 2012

Els processos de subvenció de formació professional en la modalitat de concurrència competitiva han d’establir criteris de distribució i atorgament del pressupost per tal de garantir-ne una distribució equilibrada, i per respondre amb eficiència i eficàcia tant a les necessitats formatives del mercat de treball com a les aspiracions formatives dels treballadors/res.

Enguany s’ha fet un exercici d’anàlisi quantitativa i qualitativa per valorar l’ajustament de l’oferta formativa a les necessitats del mercat de treball i a les previsions d’ocupació i d’activitat econòmica. Com a resultat d’aquesta anàlisi s’han determinat unes àrees formatives prioritàries per al conjunt de Catalunya i per a cada comarca en particular.

El següent informe detalla aquesta priorització. La puntuació de cada àrea formativa representa en quina mesura es prioritzarà el seu atorgament en cada comarca.

Consulteu l’annex d’àrees prioritàries.

L’exercici d’anàlisi s’ha dut a terme mitjançant una metodologia que ha combinat l’anàlisi quantitatiu (es posa a disposició de les entitats els Mapes de Formació) i l’anàlisi qualitatiu (en aquest sentit s’adjunta diversa bibliografia que ha estat consultada així com diverses taules que recullen elements destacats en l’exercici d’identificar prioritats formatives per àrea formativa i territori).

Consulteu els mapes de la formació ocupacional per comarca i per al conjunt de Catalunya

Consulteu la Consulta de bibliografia de diagnosi de necessitats

Consulteu el recull de les matrius de necessitats formatives per famílies i àrees formatives.

La metodologia de priorització també ha tingut en compte la presència d’especialitats que requereixen un requisits d’accés associats a determinats nivells educatius i que podrien dificultar la recerca de candidats/tes. Aquesta qüestió ha obligat a modificar determinades prioritzacions. Les sol·licituds dels centres han de respondre a una tasca prèvia de detecció de necessitats formatives de les empreses i de disponibilitat de possibles candidats/tes.

També tindran una consideració prioritària les accions formatives que formin part de Certificats de Professionalitat vinculats al CNQP, i s’ha restat importància a les especialitats en les àrees en que hi ha prevista una propera la baixa de Fitxer d’especialitats formatives del SOC.

Per tant, tot i que s’ha establert una metodologia per a garantir una oferta diversa mínima i distribuïda per cobrir les expectatives formatives de la ciutadania i necessitats particulars, es proposa que s’ofertin accions formatives de Certificats de Professionalitat associats al CNQP tot atenent a les àrees prioritàries detectades.

Aquesta atenció especial mereixerà, en molts casos, la necessitat d’obtenir l’homologació i el present document pretén contribuir a aquesta dinàmica de foment d’homologació en determinades especialitats d’àrees prioritàries. A continuació es llisten les diverses especialitats sobre les que s’apunta l’oportunitat d’homologació per a cada territori perquè estan prioritzades i no hi ha centres homologats.

Consulteu les Taules d’oportunitats d’homologació d’especialitats:

Pel que fa les famílies d’Administració i Gestió (ADG), i d’Informàtica i Comunicacions (IFC), es mostren quines seran les especialitats que es proposa convocar i, d’aquestes, quines es consideraran prioritàries.

Consulteu l’annex d’especialitats en ADG i IFC

El motiu de que determinades especialitats es considerin prioritàries tan sols en determinades comarques (fet que s’indica en l’enllaç anterior) és garantir una quantitat suficient de candidats/tes amb el nivell adequat.

En aquestes famílies s’ha tingut en compte especialment la imminent caducitat de diverses especialitats i l’aparició de nous certificats de professionalitat i, per tant, també s’insta a un dinàmica de foment d’homologació en especialitats prioritàries.

En aquest sentit cal parar un atenció particular a que la formació en ofimàtica ha derivat a mòduls formatius de les Àrees ADGD i ADGG. També es posa de relleu l’aparició de nous Certificats de Professionalitat en aquestes mateixes àrees que han substituït especialitats de la família ADG que caduquen i que històricament han rebut atorgaments significatius. Igualment en la família d’IFC destaca la substitució progressiva d’especialitats antigues per nous i actualitzats Certificats de Professionalitat en les àrees IFCD i IFCT.

IN THIS WEBSITE WE TALK ABOUT:

2011 SOC memory   ACTIC   Accions d'orientació   Accions d'orientació   Actuacions XE@C   Agències de col·locació   Aids and grants   Announcements SOC   CV on line   Certificats de professionalitat   Collaborating entities   Col·laboració social   Connecta't   Contrat@   Forma i Insereix   Formació d'oferta   Guidance on finding a job   Innovation and Occupational Training Centres   Joves per l'ocupació   Legislation   Local development programmes   Long-distance Virtual Training   Memòria del SOC 2011   Ocupació per a persones aturades llarga durada   PREPARA   Projectes Innovadors i Experimentals   Pràctiques no laborals per a joves   Pràctiques professionals a l'estranger: Eurodissea i Leonardo Da Vinci   Renovació de la demanda   Subvencions per a les persones treballadores excedents del sector calçat, cuir i marroquineria   Subvencions per a les persones treballadores excedents del tèxtil i confecció   Treball a les 7 comarques   Treball als barris   Treballar a l'estranger - Xarxa Eures   Work Offices   Xarxa Eures - processos de selecció   Xarxa d'empreses amb compromís -XE@C